Martha Wydysh

Literary Agent

Trident Media Group

Literary Agent @Trident_Media . Mostly just here to politely observe. she/her